ALKOHOL


O alkoholu

ALKOHOLI

Alkoholi su organska jedinjenja koja u svom molekulu sadrže hidroksilnu grupu (O – kiseonik H – vodonik) vezanu za ugljenikov atom alkil-grupe.
Podela alkohola se može izvršiti:

 1. Prema broju OH grupe:
  1. monohidroksilni
  2. polihidroksilni

 2. Prema položaju OH grupe:
  1. primarni (npr. Etanol)
  2. sekundarni (npr. 2-Propanol)
  3. tercijalni (npr. 2-metil -2-propanol)

Dakle, postoji mnogo vrsta alkohola čije se karakteristike međusobno znatno razlikuju. Etanol je samo predstavnik jedne grupe alkohola. Ipak, često se reči alkohol i etil-alkohol poistovećuju odnosno upotrebljavaju kao sinonimi.

Etanol po stepenu čistoće i koncentracije može biti:

 1. sirovi etil alkohol alkoholne jačine do 88 %v/v
 2. tehnički etil alkohol alkoholne jačine od 88 do 96 %v/v
 3. rafinisani etil alkohol alkoholne jačine od 96 do 99 %v/v
 4. apsolutni etil alkohol alkoholne jačine od 99 do 99,99 %v/v